Image111\

مشخصات کلیمواد و پوشش های به کار رفته در داخل ساختمان، سالن و یا محیط های بسته تاثیر به سزایی در کیفیت آکوستیکی محیط شامل حذف نویز و نوفه و بهبود  کیفیت صدای دریافتی ( مانند صدای سازها در سالن اجرای موسیقی ) دارد.

تولید کنندگان پوشش و عایق های صوتی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت با بررسی خواص آکوستیکی این مواد بر اساس روشهای استاندارد  نتایج اندازه گیری را در اختیار کارشناسان آکوستیک قرار داده تا بر اساس این داده ها گزینه های بهینه انتخاب و در طراحی به کار گرفته شوند.

 

توضیحات بیشتر

ارزیابی مواد از نظر خواص آکوستیکی شامل تعیین فاکتورهایی از قبیل:

• ضریب جذب (Absorption Coefficient)
• امپدانس آکوستیکی (Acoustic Impedance)
• تخلخل (Porosity)
• مقاومت در برابر عبور جریان هوا (Flow Resistance)
• تضعیف انتقالی (Transmission Loss)
می باشد.
برای اجرای این آزمون‌ها و اندازه‌گیری مشخصه‌های معرفی شده بر اساس استاندارد، از تجهیزات متفاوت و نرم‌افزارهای خاص محاسباتی برای تعیین این ضرائب استفاده می گردد.

متداول ترین ابزار برای تعیین تعدادی از پارامترهای آکوستیکی، تیوب امپدانس (Impedance Tube) یا Kundt's Tube می باشد.

همچنین چنانچه هدف، آزمایش و ارزیابی کیفی عملکرد آکوستیکی پوشش‌ها پس از نصب و اجرا باشد، با استفاده از پروب‌های P-U)Particle Velocity) می‌توان از روش In-situ Absorption سود برد.

در این روش بدون نیاز یه تهیه نمونه و اجرای آزمون در داخل آزمایشگاه، کاربر قادر است تا برخی از مشخصات آکوستیکی پوشش‌های به کار گرفته شده را در وضعیت نهایی و نصب شده ارزیابی نماید.

» In-situ Absorption Setup


محصول جدید