Image111\

مشخصات کلیمواد و پوشش‌های به کار رفته در داخل اتاقک خودرو تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت آکوستیکی آن از نظر صدای داخلی و تاثیر نویز خارجی دارد.

تولیدکنندگان پوشش و عایق‌های صوتی و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت باید خواص آکوستیکی این مواد را اندازه‌گیری نموده و در اختیار کارشناسان آکوستیک قرار دهند تا بر اساس این داده‌ها گزینه‌های بهینه انتخاب و در طراحی به کار گرفته شوند.

 

توضیحات بیشتر

ارزیابی مواد از نظر خواص آکوستیکی شامل تعیین فاکتورهایی از قبیل:

• ضریب جذب (Absorption Coefficient)
• امپدانس آکوستیکی (Acoustic Impedance)
• تخلخل (Porosity)
• مقاومت در برابر عبور جریان هوا (Flow Resistance)
• تضعیف انتقالی (Transmission Loss)

می‌باشد.

برای اجرای این آزمون‌ها و اندازه‌گیری مشخصه‌های معرفی شده بر اساس استاندارد، از تجهیزات متفاوت و نرم‌افزارهای خاص محاسباتی برای تعیین این ضرائب استفاده می گردد.

متداول ترین ابزار برای تعیین تعدادی از پارامترهای آکوستیکی، تیوب امپدانس (Impedance Tube) یا Kundt's Tube می باشد.

همچنین چنانچه هدف، آزمایش و ارزیابی کیفی عملکرد آکوستیکی پوشش‌ها پس از نصب و اجرا باشد، با استفاده از پروب‌های P-U)Particle Velocity) می‌توان از روش In-situ Absorption سود برد.

در این روش بدون نیاز یه تهیه نمونه و اجرای آزمون در داخل آزمایشگاه، کاربر قادر است تا برخی از مشخصات آکوستیکی پوشش‌های به کار گرفته شده را در وضعیت نهایی و نصب شده ارزیابی نماید.

» In-situ Absorption Setup


محصول جدید