Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » آنالایزر صدا و صداسنج

مشخصات کلی

ارزیابی نویز و صدای محیط کار از مهم ترین مواردی است که توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته و با استاندارهای موجود تطبیق داده میشود تا در صورت لزوم  موارد اصلاحی در این مورد اعمال گردد.

صداسنج (Sound Level Meter- SLM) و آنالایزرهای صدا اصلی ترین ابزار برای اجرای اینچنین ارزیابی  می باشند.

توضیحات بیشتر

صداسنج ها بر اساس دقت اندازه گیری در دو کلاس ۱و ۲ طبقه بندی می شوند.
خطای قابل قبول برای هر کلاس بر اساس استاندارد (IEC60672)  مشخص می گردد.

بر اساس استاندارد مورد استفاده و متغیرهای مورد بررسی می توان صداسنج با کلاس مناسب را انتخاب و توانایی های نرم افزاری آن را برای محاسبه پارامتر های لازم را تعیین نمود.

توانایی های مورد نیاز در یک صداسنج می تواند شامل برخی یا تمامی موارد زیر گردد:

• اندازه گیری بلندی صدا (Sound Pressure Level- SPL) با وزن دهی زمانی (Fast,Slow,Impulse)
• اندازه گیری بلندی صدا (Sound Pressure Level- SPL) با وزن دهی فرکانسی (A,C,Z)
• اماکن ضبط صدا و تحلیل بلندی صدا بر حسب زمان
• آنالیز فرکانسی ۱/۱ و ۱/۳ اکتاو
• محاسبه متغیر های آماری  L1%, L5%, L10%, L50%, L90%, L95%, L99%
• محاسبه پارامتر های آکوستیکی همچون SEL(LE) ،Leq
• محاسبه قدرت صوت (Sound Power)
• محاسبه زمان طنین (Reverberation Time)


 

 

محصول جدید