Image111\

مشخصات کلی

در محیط کار و سکونت، انسان در معرض صدای منتشر شده از منابع خواسته و یا ناخواسته اطراف خود می باشد.

کابرد اصلی آکوستیک ساختمانی(Building Acoustic) بهبود وضعیت آکوستیکی محیط زندگی، کار و یا گردهمایی به گونه ای است که ازاتشار صداهای ناخواسته در این محیط (صدای مزاحم) جلوگیری و از طرف دیگر به رساتر شدن صدا اصلی و مورد علاقه (همچون صدای ساز نوازندگان در سالن کنسرت) کمک نماید.

برای کنترل کیفیت مواد جاذب، عایق و یا منعکس کننده صدا بر اساس استاندارد و همچنین ارزیابی کلی وضعیت آکوستیک ساختمان بعد از اتمام کار ساخت، لازم است از نرم افزارها و تجهیزات تخصصی این رشته استفاده نمود.

توضیحات بیشتر

بسته به اینکه ساختمان مورد نظر برای چه منظوری طراحی و ساخته شده، لازم است تا براساس استاندارد های مربوطه پارامترهای متفاوتی از قبیل:

• ضریب جذب(Sound Absorption Coefficients)
• زمان طنین(Reverberation Time)
• ضریب انتقال(Sound Transmission Index)
• ضریب تضعیف(Sound Reduction Index)

را محاسبه نمود.

برای اندازه گیری این متغییرها به نرم افزار و تجهیزات تخصصی این رشته نیاز می باشد که برخی از آنها عبارتند از :
• آنالایز صدا با امکان محاسبه پارامترهای مربوطه براساس استاندارد (ISO140,ISO3382)
• منبع ایجاد نویز(Noise Generator) و تقویت کننده (Power Amplifier)
• بلندگوی چند وجهی
• ماشین ایجاد ضربه (Tapping Machine)

محصول جدید