Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » دستگاه های اندازه‌گیری‌ ارتعاش دست، بازو و تمام بدن

مشخصات کلی

نوع کار و محیط کاری از جهات مختلفی بر روی عملکرد افراد حاضر در آن تاثیر گذار می باشد.این تاثیرات میتواند در موارد بسیاری مضر بوده و باعث بروز آسیب های جدی  و دائمی بر روان و یا بدن انسان گردد.

یکی از این عوامل، ارتعاش وارد شده بر بدن و یا بخشی از آن از طریق وسایل مورد استفاده در هنگام کار، رانندگی و یا حضور در سازه های در حال ارتعاش (ارتعاش ساختمانی) می باشد.

امروزه بر اساس استاندارهای مختلف همچون ISO 2631 ،ISO 5349 ،ISO 6954 مقادیر ارتعاش وارد شده بر بدن، و یا بخشی از آن (دست و بازو) اندازه گیری و با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.

توضیحات بیشتر

دستگاه های اندازه گیری ارتعاش مورد استفاده در مراکز بهداشت حرفه ای متفاوت از دستگاه های سنجش ارتعاش صنعتی بوده و محاسبه پارامترها بر اساس استانداردهای متفاوتی صورت می گیرد.

دستگاه سنجش ارتعاش دست و بازو (Hand-Arm) و یا تمام بدن (WholeB ody) دارای ۳ کانال مجزا برای اندازه گیری ارتعاش میباشد که به یک سنسور ارتعاش سه محوری (Tri-Axial Accelerometer) متصل می گردد.
سنسور ارتعاش تمام بدن به صورت صفحه ای بر روی صندلی فرد قرار گرفته و سنسور اندازه گیری ارتعاش دست و بازو باید با استفاده از آداپتور های مناسب بر روی دسته یا گیره نگهدارنده ای که کاربر در هنگام کار در دست قرار میدهد نصب گردد.
کابل های خروجی سنسور ارتعاش به دستگاه متصل و بر اساس زمان های مشخص اندازه گیری پارامترهای ارتعاشی محاسبه و نمایش داده میشوند.


با معرفی دستگاه های۶ کاناله، امکان اندازه گیری هم زمان ارتعاش دست و بازو و تمام بدن فراهم گردیده است.

همچنین بر اساس استانداردهایی همچون:ISO 4866،DIN4150-3 ،BS6472-1 مقدار ارتعاش وارد شده بر ساکنین یک ساختمان از طریق سازه، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

ISO 2631 ،ISO 5349 ،ISO 6954

محصول جدید