Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » سایر تجهیزات اندازه‌گیری‌ بهداشت حرفه ای

مشخصات کلی

گروه بهداشت حرفه ای در هر مجموعه صنعتی مسئول ارزیابی محیط کاری بر اساس گزینه های تعریف شده در استاندارد می باشد.

علاوه بر نظارت بر استفاده صحیح از وسایل ایمنی فردی (Personal Protective Equipment) ارزیابی پارامترهایی همچون صدا، ارتعاش، ذرات معلق و گردوغبار، روشنایی، میدان مغناطیسی، دما، مقادیر گازها و بخارات سمی، شرایط محیطی ،محافظت الکتریکی و مواردی مشابه بخشی از وظایف تعریف شده برای گروه های بهداشت حرفه ای می باشد.

توضیحات بیشتر

برای ارزیابی و بررسی محیط کار بر اساس استانداردهای بهداشت حرفه ای لازم است تا از تجهیزات اندازه گیری طراحی شده برای این منظور استفاده نمود.
برخی از این تجهیزات عبارتند از :
• نورسنج
• دستگاه اندازه گیری تعداد ذرات معلق و گردو غبار
• دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی و امواج رادیویی
• دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی زمین
• دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی
• انواع گاز سنج برای یک یا چند ترکیب گازی
•  دستکاه اندازه گیری شرایط محیطی (WBGT)
•  سرعت سنج باد ، دما سنج و رطوبت سنج
• دستگاه سنجش تشعشع ماورا بنفش و مادون قرمز
• دستگاه سنجش تشعشعات رادیو اکتیو

محصول جدید