Image111\

مشخصات کلی

زمانیکه محورهای ماشین دواری با محور سایر ماشین‌های متصل به آن در یک راستا قرار داشته باشد، عملکرد و بازده آن در بالاترین حد خود خواهد بود.

ناهمراستایی محورها نه تنها باعث کاهش بازده ماشین آلات شده بلکه با افزایش نیرو و فشار وارده بر اتصالات (Coupling)، بیرینگ (Bearing)، موتور و عایق‌های آن عمر مفید آن را نیز کاهش می دهد.

توضیحات بیشتر


امروزه تقریبا در تمامی موارد از دستگاه‌های مجهز به فرستنده و گیرنده‌های لیزری و سیستم‌های میکرو پروسسوری برای همراستاسازی محور های ماشین آلات استفاده شده و این روش جایگرین روش سنتی استفاده از گیج های عقربه ای(Dial Gauge) برای اندازه‌گیری جابجایی شده است.
این تجهیزات با استفاده از نرم افزارهای نصب شده بر روی آنها به کاربر این امکان را می دهد تا تنظیماتی از قبیل:
• همراستایی افقی (Horizontal)
• همراستایی عمودی (Vertical)
• هم مرکزسازی محوری (Bore Centerline)
• Flatness
• Straighness  
و ...  را بر روی زنجیره ای از ماشین آلات اجرا نماید.

علاوه بر محورها، در ماشین آلاتی که از تسمه و پولی (Pulley) برای انتقال نیرو استفاده می شود نیز
از سیستم های لیزری برای تراز و هم راستا سازی استفاده می گردد.

محصول جدید