Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » تجهیزات کالیبراسیون ادیومتر

مشخصات کلی

دستگاه های ادیومتری مورد استفاده در سنجش شنوایی باید به طور مرتب تست و کالیبره شده تا  نتایج سنجش مورد اطمینان و قابل استناد باشند.

برای کالیبراسیون ادیومتر مطابق استاندارد باید از یک آنالایز صدا با کلاس دقت ۱، و شبیه ساز گوش انسان با مقاومت آکوستیکی سازگار با هدفون مورد استفاده برای ادیومتری استفاده نمود.

توضیحات بیشتر

براساس استاندارد (IEC 60645)، برای کالیبراسیون ادیومتر باید گوشی های مخصوص ادیومتری (supra-aural) برروی گوش مصنوعی که مطابق استاندارد (IEC 60318-3, IEC 60318-1) طراحی شده است قرار گرفته و موج صدای تک فرکانس (Pure Tone) ادیومتر از طریق گوش مصنوعی با مقاومت آکوستیکی مشخص به آنالایزر صدا منتقل و مقادیر تراز صدا (Sound level)، فرکانس و اعوجاج (Distortion) محاسبه و انحراف آن از مقادیر مورد نظر استاندارد مشخص گردد.

محصول جدید