Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » دزیمتر صدا و ارتعاش

مشخصات کلی

بر اساس استاندارهای بهداشت حرفه ای و به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی و روانی، لازم است تا مقدار صدا و یا ارتعاشی که یک فرد در طول یک دوره کاری روزانه در معرض آن قرار میگیرد بر اساس زمان و تراز (Level) میانگین گیری شده و با مقایسه این شاخص با محدوده های تعیین شده، مدت زمان مناسب برای آن حضور فرد در آن محیط و یا کارکرد بخصوص تعیین گردد.

دزیمتر صدا (Noise Dose Meter) ابزاری است که توسط آن اندازه گیری (دزیمتری) صدا صورت گرفته و پس از یک مرحله اندازه گیری نتایج با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.

میزان مواجهه با صدا (Noise exposure level) به ویژه در محیط های کاری که میزان بلندی صدا در طول زمان ثابت نمی باشد انجام می گیرد.

دزیمتر ارتعاش، با قرارگیری شتاب سنج (Accelerometer) در محل صحیح، ارتعاشات واردشده به کل بدن (Whole body) یا بخشی از آن مانند دست و بازو (Hand-Arm) در طول یک دوره کاری روزانه را  اندازه گیری می نماید.

توضیحات بیشتر

پیش از اندازه گیری با دزیمتر صدا و براساس استاندارد باید سه مشخصه اصلی بر روی دستگاه تنظیم گردد: Criterion Level (تراز معیار)، Exchange Rate (ضریب تبدیل)، Threshold (آستانه).
با مشخص بودن پارامترهای فوق، دستگاه دزیمتر صدا به طوریکه میکروفن آن در موقعیتی نزدیک به گوش قرار گیرد به لباس کار فرد متصل شده و اندازه گیری انجام می گیرد.

دستگاه دزیمتر ارتعاش نتایج را بر اساس پارامتر های مشخصی که در استاندارد تعیین شده محاسبه می نماید.در این استانداردها مانند ISO2631 (برای اندازه گیری ارتعاشات تمام بدن) و یا استاندارد ISO5349 (برای محاسبه ارتعاش وارده بر دست و بازو) نحوه محاسبه میانگین و همچنین بازه فرکانسی مورد مطالعه مشخص شده و با نصب سنسور ارتعاش در مکان مناسب اندازه گیری انجام می گیرد.

باید توجه داشت که انواع دزیمتر کارکرد ساده تری از دستگاه های آنالیز و اندازه گیری پیشرفته داشته و هدف از به کارگیری آنها فقط اندازه گیری بر اساس استاندارد و مقایسه نتایج کلی با محدوده های تعیین شده می باشد.

محصول جدید