Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » سیستم آزمون و کالیبراسیون گوشی محافظ

مشخصات کلی

بر اساس استاندارد EN-352 تجهیزات محافظت از شنوایی بر اساس شکل ساخت و روش استفاده و شاخص کاهش صدا طبقه بندی و معرفی شده اند.

روش اندازه گیری مقدار کاهش صدا برای این نوع تجهیزات در استاندارد ISO4869 مشخص گردیده است.

با اجرای آزمون کنترل کیفیت و مقایسه نتایج با استاندارد و مشخصه های اعلام شده توسط سازنده، علاوه بر ارزیابی کیفی قادر خواهیم بود تا تجهیز مناسب با کاهش قابل قبول صدا را برای کارکرد مورد نظر انتخاب نماییم.

توضیحات بیشتر

روش اجرایی برای آزمون بر اساس استاندارد ISO4869-1  وابسته به فرد (Subjective) میباشد. بدین معنی که برای اجرای تست لازم است تا از ۱۶ تن دعوت نمود تا ارزیابی خود را از میزان کاهش صدای  تولید شده از یک منبع صدا متغییر در فرکانس و ترازهای(Level) متفاوت در دو حالت با و بدون محافظ صدا ارائه نمایند.


چنانچه در آزمایشگاه دسترسی به افراد برای انجام تست به روش ISO4869-1 فراهم نباشد، روش اجرایی بر اساس استاندارد ISO4869-3 پیشنهاد می گردد.

در این استاندارد از روش مشاهده ای(objective) برای آزمون استفاده شده و نمونه ای از محافظ شنوایی بر روی پایه ای(Fixture) ساخته شده مطابق استاندارد که یک میکروفن متصل به آنالایز صدا  در داخل آن قرار دارد نصب شده و مقدار کاهش صدا در باندهای فرکانسی۱/۱ و ۱/۳ اکتاو اندازه گیری
می شود.

 

محصول جدید