Image111\

مشخصات کلی

اندازه‌گیری قدرت صوت (Sound Power) در صنایع خوردوسازی و آزمایشگاه NVH معمولا برای ارزیابی قطعات و بخش‌های مختلف از نظر تاثیرگذاری آنها بر برآیند صدا و سازگاری آنها با استانداردها به کار گرفته میشود.

اندازه‌گیری شدت صدا (Sound Intensity) برای عیب‌یابی و تشخیص منابع نویز در یک مجموعه متراکم از قطعات در حال کار و مرتبط با یکدیگر و تفکیک آنها بر اساس صدای تولیدی در خودرو کابردهای فراوانی دارد.

توضیحات بیشتر

قدرت صوت (Sound Power) عبارت است میزان انرژی صوتی منتشر شده در واحد زمان. از اندازه‌گیری قدرت صوت معمولا برای تطبیق محصولات با استاندارهای کنترل کیفیت و همچنین قوانین زیست محیطی استفاده میگردد.

برای اندازه‌گیری قدرت صوت می‌توان از شبکه‌ای از میکروفن برای اندازه‌گیری همزمان و یا از یک آنالایزر صدا و چندین مرحله اندازه‌گیری استفاده و سپس با به کارگیری نرم‌افزار مقدار قدرت صوت خروجی را محاسبه نمود. استاندارد متداول برای اندازه‌گیری در شرایط آکوستیکی متفاوت عبارتند از: ISO3744 ،ISO3745 ،ISO3746


شدت صوت (Sound Intensity) یک کیمیت برداری بوده و عبارت است از میزان قدرت صوتی منتشر شده در واحد سطح.

روش اندازه‌گیری متداول برای شدت صوت عبارت است از استفاده از یک زوج میکروفن که به صورت پشت به پشت قرار گرفته و بنا به محدوده فرکانسی مورد مطالعه، فاصله آنها از هم باید تنظیم گردد. استاندارد IEC61043 روش اجرایی برای این نوع اندازه‌گیری می باشد.

» Intensity Microphone Pair
» Intensity Probe

امروزه با معرفی پروب‌های (Pressure - Velocity) و سیستم Scan & Paint روشی جدید، کارآمد با کارکرد آسان در محدوده فرکانسی (20Hz ~20kHz) برای اندازه‌گیری و ارزیابی شدت و قدرت صوت در دسترس می باشد.


ویدئو
تهیه نقشه صوتی (Noise Map) با استفاده از سیستم Scan&Paint

محصول جدید