Image111\

مشخصات کلی

اندازه‌گیری قدرت صوت (Sound Power) در محیط، معمولا برای ارزیابی صوتی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف آنها از نظر تاثیرگذاری بر برآیند صدا منتشر شده در محیط و سازگاری آن با استاندارد ها به کار گرفته میشود.

اندازه‌گیری شدت صدا (Sound Intensity) برای عیب یابی و تشخیص منابع نویز در یک محیط بسته و یا باز و تشخیص نشتی صدا و ارزیابی عایق بندی صوتی کابردهای فراوانی دارد.

توضیحات بیشتر

قدرت صوت (Sound Power) عبارت است میزان انرژی صوتی منتشر شده در واحد زمان.                     از اندازه گیری قدرت صوت معمولا برای تطبیق محصولات با استاندارهای کنترل کیفیت و همچنین قوانین زیست محیطی استفاده میگردد.

برای اندازه گیری قدرت صوت می توان از شبکه ای از میکروفن برای اندازه گیری همزمان و یا از یک آنالایز صدا و چندین مرحله اندازی گیری استفاده و سپس با به کار گیری نرم افزار مقدار قدرت صوت خروجی را محاسبه نمود.

استانداردهای اندازه گیری در شرایط آکوستیکی متفاوت عبارتند از:ISO3744 ،ISO3745 ،ISO3746


شدت صوت (Sound Intensity) یک کیمیت برداری بوده و عبارت است از میزان قدرت صوتی منتشر شده در واحد سطح.

روش اندازه‌گیری متداول برای شدت صوت عبارت است از استفاده از یک زوج میکروفن که به صورت پشت به پشت قرار گرفته و بنا به محدوده فرکانسی مورد مطالعه، فاصله آنها از هم باید تنظیم گردد. استاندارد IEC61043 روش اجرایی برای این نوع اندازه‌گیری می باشد.

» Intensity Microphone Pair
» Intensity Probe

امروزه با معرفی پروب‌های (Pressure - Velocity) و سیستم Scan & Paint روشی جدید، کارآمد با کارکرد آسان در محدوده فرکانسی (20Hz ~20kHz) برای اندازه‌گیری و ارزیابی شدت و قدرت صوت در دسترس می باشد.

محصول جدید