Image111\

مشخصات کلیبرای تشخیص منابع نویز در خوردو از روش های متفاوتی می توان بهره گرفت.
در این روش ها معمولا از یک  آرایه میکروقن یا پروب Sound intensity استفاده شده و با استفاده از  الگوریتم‌های مانند Beam-Forming برای میدان‌های دور (Far-Field) و یا محاسبه شدت صوت (Sound Intensity) و سرعت آکوستیکی ذرات هوا (Acoustic Particle Velocity)، برای میدان نزدیک (Near-Field) با تحلیل داده‌های ورودی در نرم‌افزار و تطبیق آنها با خواسته کاربر، نگاشتی از منابع نویز، شدت و پراکندگی آنها قابل مشاهده و بررسی خواهد بود.

توضیحات بیشترروش های متداول و کاربردی برای تشخیص منابع نویز عبارتند از :

- استفاده از پروب‌های شدت صوت (Intensity)


- گوش مصنوعی و آدمک (Head & Torso) برای  ارزیابی کیفیت صوت (Sound Quality) در داخل خودرو


- دوربین آکوستیکی (Acoustic Camera) :
استفاده از آرایه میکروفن (Microphone Array) و یا دوربین آکوستیک (Acoustic Camera) به ترتیب دو روش متداول برای تشخیص منابع نویز، ارزیابی کمی و کیفی صدا منتشر شده در داخل اتاق و یا قسمت های محرکه خودرو می‌باشد.

- پروب Particle Velocity برای مکان یابی صدا و تهیه نقشه صوتی به صورت دو / سه بعدی:
با معرفی پروب‌های (P- U (Pressure - Velocity  و سیستم Acoustic Camera طراحی شده بر اساس آن روشی کارآمد، با کارکرد آسان و سریع برای تشخیص منابع نویز به ویژه در خودرو  ارائه گردید.

» Acoustic Camera-Near Field

- تشخیص مسیر عبور نویز و نقاط نشتی صدا با روش (Transfer Path Analysis -TPA):
در این روش با تشخیص منابع صدا و مسیر عبور، میزان تاثیرگذاری آنها بر برآیند صدای دریافتی در اتاقک خودرو ارزیابی شده و نتایج یه صورت نگاشت صوتی تک یا سه بعدی قابل بررسی خواهد بود.

ویدئو
مشاهده وتشخیص منابع نویز در فرکانس های متفاوت به صورت همزمان
(online) با استفاده از Acoustic Camera-Nor848


نگاشت صوتی به صورت همزمان (online) با استفاده از P-U probe
در Microflown Near-field Acoustic Camera

محصول جدید