Image111\

مشخصات کلی

مطابق استاندارهای ساخت خودرو و همچنین قوانین زیست محیطی، دامنه نویز تولید شده از هر خودرو بسته به اندازه آن و سایر مشخصات فنی باید در هنگام عبور از از یک مسیر استاندارد با سرعت ثابت از حد مشخصی کمتر باشد.

توضیحات بیشتر

برای اجرای اندازه‌گیری نویز عبوری و یا نویز اگزوز می‌توان بسته به فضای در دسترس و یا امکان  اندازه‌گیری در محیطی بدون نویز زمینه (Background Noise)، با استفاده از مجموعه‌ای از میکروفن‌ها نصب شده در فواصل مشخص و با استفاده از دستگاه‌های صداسنج و سنکرون کردن اندازه‌گیری با مسافت طی شده و سرعت خوردو، نتایج مورد درخواست را ثبت و بررسی نمود.

علاوه بر استاندارهای ملی، برخی از استاندارها در مورد روشهای اندازه‌گیری و محدودة مورد قبول عبارتند از:ISO 5130 ،ISO 13325 ،ISO1362 ،SAEJ 7470 ،70/157/EEC

 


محصول جدید