Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » کالیبراتور ارتعاش

مشخصات کلی

اگرچه ساخت سنسورهای ارتعاشی ( شتاب،جابجایی،سرعت ) و جنس مواد به کار گرفته شده در آنها به گونه ای است که عمر کاری آن را طولانی می نماید، اما برای اطمینان از کارکرد صحیح، لازم است تا عمکرد آنها به صورت دوره ای و با توجه به حجم کارکرد مورد بازبینی قرارگیرد.

کالیبراسیون سنسورهای ارتعاش میتواند به صورت میدانی (Field Calibration) و یا در آزمایشگاه مرجع صورت گیرد.

توضیحات بیشتر

برای آزمون دوره ای کارکرد شتاب سنج به طور معمول از یک کالیبراتور ارتعاش که فقط در یک یا چند فرکانس قادر به ایجاد ارتعاش با دامنه ثابت (مانند 1m/s2) می باشد استفاده می گردد.

در این حالت کالیبراسیون به مفهوم اصلی آن انجام نشده و فقط  پاسخ به این تحریک با دامنه ثابت اندازه گیری و در صورت مشاهده تفاوت در نتایج با مشخصات ساخت، باید سنسور تحت آزمون در کل بازه کاری (فرکانسی) قرار گیرد.

برای کالیبراسیون کامل یک سنسور ارتعاش مطابق یکی از استانداردهای مرجع مانند ISO-60163 در آزمایشگاه و یا درمحل کارکرد(Field Calibration)، پاسخ فرکانسی سنسور مورد آزمون در بازه فرکانسی تایید شده توسط سازنده بررسی و حساسیت (Sensitivity) آن با یک سنسور مرجع که همزمان بر روی محرک ارتعاش (Shaker) تحت ارتعاش مشابه قرار می گیرد، مقایسه می گردد.

محصول جدید